dinsdag 27 september 2016

Van de ouderverenigingBeste ouder-/verzorger,


Dit schooljaar zullen een viertal ouders ons bestuur gaan verlaten aangezien hun kinderen in het eindexamenjaar zitten.
Bent u de ouder die graag betrokken is bij het onderwijs van uw kind en die graag, op een actieve en enthousiaste manier, met ons mee wil denken tijdens onze vergaderingen waar ook een directielid en een afgevaardigde van de docenten bij aanwezig is, meldt u zich dan aan via oudervereniging@heerbeeck.nl.
Uiteraard kunt u via dit adres ook meer informatie van ons verkrijgen.


Met vriendelijke groeten,


Namens het bestuur,
Ilse Marks, secretaris.

Storing Magister 6


(redactioneel: deze melding hebben wij 27 september 2016 ontvangen. Wij hebben geen idee wanneer deze storing weer is opgelost).

Helaas ondervinden ouders en leerlingen sinds enkele dagen zware Magister 6 storingen. We zijn ons ten volle bewust van de impact van deze storing voor uw school. Er wordt door onze technische afdeling met man en macht gewerkt aan een oplossing.
 
Docenten kunnen uitwijken naar Magister 5, maar voor ouders en leerlingen is er geen alternatief. We vragen u daarom om de leerlingen van uw school en hun ouders te informeren over deze storing. U kunt daarvoor uiteraard de informatie uit deze mail gebruiken.
 
Via de storingspagina op onze website houden we u op de hoogte. Ontwikkelingen in de voortgang zullen we hier vermelden. Uiteraard staat het u vrij de link naar de storingspagina te delen met uw leerlingen en hun ouders.
 
Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor deze situatie. Zodra de storing is opgelost, zullen we u hierover via e-mail informeren.
 
Met vriendelijke groet,

SchoolMaster BV

zondag 25 september 2016

Data toetsweken aangepast.


Kijkend naar de vier toetsweken zoals die komend jaar gepland zijn, heeft de schoolleiding het volgende besloten:

Toetsweek1: is maandag 7 november t/m maandag 14 november en blijft zoals het was. 

Toetsweek 2: dinsdag 24 jan. t/m dinsdag 31 jan.  

Toetsweek 3: woensdag 29 mrt t/m woensdag 5 apr.  

Toetsweek 4: donderdag 29 juni t/m donderdag 6 juli en blijft zoals hij was.  

De aangepaste data staan al in Magister en in agenda van de website.


Lezen is belangrijk


Lezen is  belangrijk, niet alleen voor het vak Nederlands maar ook voor andere vakken. De examens worden voor alle vakken steeds taliger, ook voor een vak als wiskunde. Tegelijkertijd constateren we met z’n allen dat leerlingen steeds minder talig worden. De oorzaak daarvan is onder andere de ontlezing:  jongeren lezen steeds minder en hebben daardoor meer moeite met tekstbegrip. Het is dus belangrijk lezen te stimuleren.

 

Afbeeldingsresultaat voor lezenUit onderzoek is gebleken dat je dat kunt doen door leerlingen vrij te laten lezen. Als een kind twintig minuten per dag leest uit een boek, tijdschrift, krant of stripverhaal naar keuze, gaat de leesvaardigheid met sprongen vooruit en daarmee stijgen ook de schoolresultaten. Er mag uiteraard geen huiswerk gemaakt worden of gelezen (geleerd) uit een schoolboek.

 

Voor elke dag lezen is er op het Heerbeeck geen consensus, maar twee keer per jaar is er wel een leesweek. Dat houdt in dat iedereen de eerste twintig minuten van de dag leest. Van directie tot docent tot conciërge, administratie tot leerling. (opsomming in willekeurige volgorde!)

Eerste leesweek begint op 3 oktober

Dare To Be Grey


Heerbeeck gaat samenwerken met
Dare To Be Grey (website)
 
Mooi nieuws. De havo-afdeling gaat voor de invulling van Heerbeeckweek 4 (havo 3) samenwerken met de stichting Dare To Be Grey. Het overkoepelende thema van deze week wordt Verdraagzaamheid - een week tegen polarisatie: "zoek de nuance!"
 
De stichting Dare To Be Grey komt voort uit een internationale wedstrijd, uitgeschreven door de Amerikaanse overheid (Department of State) en Facebook gericht op het terugdringen van extremisme via social media. Meer dan 50 universiteiten van over de hele wereld deden mee.
 
Een groep Utrechtse studenten won afgelopen voorjaar in Washington deze internationale wedstrijd. Na de prijsuitreiking gingen de studenten langs bij de veiligheidsadviseurs van Obama en daarna volgde een bezoek aan Facebook.
 
Dare To Be Grey wil het felle debat op sociale media verzachten door een platform te bieden aan mensen met een genuanceerde mening.

zondag 18 september 2016

Mobieltjes probleem brugklassen


Verschillende brugklasleerlingen hebben bij de schoolleiding geklaagd dat er door andere brugklassers in de pauze foto’s worden gemaakt die worden gepost op social media. Het mogen hebben van een mobieltje tijdens de pauze is natuurlijk iets waarmee de brugklassers moeten leren omgaan. Het is heel handig om je lesrooster te zien en huiswerkopdrachten te zoeken, maar vervelend misbruik kan niet en wordt daarom direct aangepakt.

 

Junior conciërge Jacqueline zal maandag alle klassen afgaan en hen duidelijk maken dat foto’s en filmpjes maken op school verboden is en al helemaal om ze op social media te zetten. Ook de mentoren zullen hier aandacht aan schenken. Als leerlingen foto’s maken met hun mobiel, wordt deze afgenomen en pas na afspraak van een uur nakomen teruggegeven.

 

Wij hopen dat u als ouders ons steunt om onze brugklassers te leren op de juiste wijze met dit apparaat, dat niet meer is weg te denken uit onze samenleving, om te gaan.

Bijzonder verlof vanwege bedrijf moeilijker aan te vragenWe zijn druk bezig om de site en de schoolgids aan te passen aan de nieuwe structuur. We hopen e.e.a. uiterlijk 1 oktober gereed te hebben.

Eén van de zaken die met ingang van dit schooljaar eveneens zal veranderen is het aanvragen van bijzonder verlof en dan met name aanvragen op basis van de zogenaamde ‘vakantieregeling’. Die hebben we tot nu toe coulanter toegepast dan De Haag voorschrijft, maar we ontkomen er niet aan om de wet strikter te gaan toepassen.

Niet meer roken op school


Het Heerbeeck College wil binnen nu en enkele jaren een rookvrije school worden. Deze wens komt niet alleen vanuit de overtuiging van de schoolleiding en vele medewerkers dat roken zeer ongezond is, maar past ook binnen het regeringsbeleid om het roken helemaal uit te bannen, met name op de werkplek en in openbare gebouwen en terreinen (dit laatste uiterlijk in 2020).

 

Tot nu toe hebben we gedoogd dat de bovenbouw rookte op een speciale plek op het schoolterrein. Maar in de geest van de Nix18 willen we het rookverbod onder 18 jaar helemaal verbieden. En om vooruit te lopen op de wet van 2020, is besloten dat leerlingen helemaal niet meer mogen roken op het schoolterrein. De regels omtrent het verlaten van het terrein blijven gehandhaafd, waarbij opgemerkt dat het niet de bedoeling is dat leerlingen het terrein verlaten om buiten de poort de roken.

 

Voor de medewerkers geldt dit verbond per 1 augustus 2017, om de verstokte rokers onder hen de kans te geven om eventueel onder professionele begeleiding van hun rookgewoonte af te komen.Van onze decaanGeachte ouders,

Onze leerlingen bezoeken regelmatig meeloopdagen en andere loopbaanactiviteiten, wat een goede zaak is met het oog op hun toekomst. Het kan soms voorkomen dat leerlingen in hun enthousiasme het volgende vergeten of bewust naast zich neer leggen.  

Wanneer uw zoon/dochter verlof vraagt voor een loopbaanoriëntatie-gerelateerde activiteit, zoals een meeloopdag of open dag, kan er op deze dag een toets gepland staan. Toetsen hebben dan voorrang. In een enkel geval is hier een mouw aan te passen. De leerlingcoördinator van de afdeling bepaalt dan of een leerling toegestaan kan worden om toch de loopbaanactiviteit te bezoeken.

Als een leerling zonder toestemming een dergelijke activiteit bezoekt en een toets mist, is dit een onregelmatigheid. De school is dan wettelijk verplicht om op te treden. In het examenreglement staat dat het bevoegd gezag van school dan maatregelen moet treffen.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of met de teamleider van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,

Laurie Rademakers
Decaan mavo-havo-vwo-hic


Straks verder studeren

Redactioneel:
Vorige week heeft de school aan de leerlingen en ouders van havo 4 en vwo 5 het volgende bericht doorgegeven:

Met ingang van aankomend schooljaar, vervalt de lotingsregeling zoals we die kennen voor vervolgopleidingen op het HBO en op de universiteit. Dit geldt dus ook voor jullie. Dan geldt niet dat je onbeperkt kunt aanmelden voor alle opleidingen: dan komt er een nieuwe manier van studenten toelaten.
Waar gaan universiteiten en HBO’s dan op selecteren vanaf aankomend schooljaar? Op de volgende 3 zaken:

  • Jouw cijfers uit het jaar vóór je examenjaar (dus havo4 of vwo5)
  • Jouw motivatie (je moet héél goed weten waarom je de opleiding wilt gaan doen)
  • Jouw geschiktheid voor het vak (hoe goed ken jij jezelf en waarom ben jij geschikt voor werk/opleiding in deze specifieke richting?)
Voor de leerlingen uit de onderbouw belangrijk goed om in de gaten te houden.
Voor de huidige eindexamenklassen geldt dit bericht niet.